W 2008 roku będzie można wystąpić do PFRON o refundację…

Gazeta Prawna , autor: Luiza Klimkiewicz , oprac.: GR

gru 20, 2007

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą będzie mogła wnioskować o refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Refundacja nie będzie zależała od stopnia niepełnosprawności, okresu prowadzenia tej działalności czy dotychczasowego okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu.

Refundacja przysługuje bez względu na rzeczywistą kwotę podstawy wymiaru składek. Zostanie jednak wypłacona tylko do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota stanowiąca 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Uprawnienie do refundacji nie przysługuje w części odpowiadającej składkom na ubezpieczenia społeczne finansowanym ze środków publicznych. Dlatego wymaga to od osoby niepełnosprawnej:

ustalenia rzeczywistej kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

określenia kwoty składek sfinansowanych w jakiejkolwiek formie ze środków publicznych (np. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy Funduszu Pracy),

WARUNKI REFUNDACJI OD 1 STYCZNIA 2008 R.

Skorzystanie z refundacji zależy od:

rejestracji wnioskodawcy w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

przynależności wnioskodawcy do podmiotów uprawnionych do refundacji,

przynależności osoby, której składki mają być refundowane, do uprawnionych osób niepełnosprawnych,

terminowego złożenia wniosku Wn-U do PFRON,

dołączenia do wniosku odpowiedniej informacji określającej kwotę składki do zrefundowania (INF-U-G, INF-U-A albo INF-U-P),

terminowego opłacenia składek podlegających refundacji,

braku zaległości wobec PFRON w kwocie przekraczającej ogółem 100 zł,

nieprzekroczenia pułapów intensywności pomocy.

ustalenia kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, której podstawą wymiaru jest kwota stanowiąca 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,

porównania rzeczywistej kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pomniejszonej o kwotę składek sfinansowaną ze środków publicznych z kwotą, której podstawą wymiaru jest kwota stanowiąca 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

O refundację niższej z porównywanych kwot należy wystąpić z wnioskiem Wn-U z załączoną informacją INF-U-G za dany okres sprawozdawczy (tj. za miesiąc, w którym osoba niepełnosprawna prowadziła działalność gospodarczą). Wniosek wraz z informacją należy składać do PFRON w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin płatności składek.

Z uwagi na to, że refundacja przysługuje wyłącznie osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą, wnioskodawca będzie musiał ustalić, jaka część wspomnianej kwoty przypada na okres, w którym spełniał łącznie dwa warunki:

podlegał ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz był niepełnosprawny w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wnioskodawca musi zatem ustalić liczbę dni w okresie sprawozdawczym, w których były spełnione wymienione warunki, a następnie pomnożyć kwotę składek przez liczbę dni niepełnosprawności w okresie ubezpieczenia i podzielić ją przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu w okresie sprawozdawczym.

Dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą refundacja może być udzielana jako pomoc de mi-nimis (pomoc de minimis to pomoc uznana przez Komisję WE za dopuszczalną w związku z jej ogólnie nikłą kwotą, która nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku). Refundacja może więc zostać udzielona, gdy nie spowoduje to przekroczenia pułapów intensywności pomocy odpowiednio dla pomocy de minimis albo pomocy de minimis dla rybołówstwa (do osoby prowadzącej działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa stosuje się szczególne zasady udzielania pomocy de minimis).

Indywidualny pułap intensywności pomocy de minimis wynosi 200 000 euro dla ogółu przedsiębiorców, a 100 000 euro dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu. Pułap ten dla pomocy w rybołówstwie wynosi 30 000 euro. Pułapy wyznaczają maksymalną kwotę pomocy, która może być udzielona przedsiębiorcy w formule de minimis w ciągu trzech lat. Okres ten ustala się biorąc pod uwagę dwa poprzednie lata kalendarzowe i część bieżącego roku przypadającą od stycznia do dnia udzielenia pomocy. Przykładowo w przypadku pomocy udzielonej 17 marca 2008 r. należałoby zsumować pomoc de minimis uzyskaną w 2006 i 2007 roku oraz w okresie od 1 stycznia do 17 marca 2008 r.

PRZYKŁAD OBLICZANIE REFUNDACJI SKŁADEK

Kwota składek na ubezpieczenie emerytalne wyniosła 316,62 złotych, a na rentowe – 97,32 zł i nie przekroczyła kwot naliczonych od podstawy wymiaru stanowiącej 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Osoba niepełnosprawna, która nie otrzymała żadnej innej pomocy publicznej, podlegała przez cały styczeń ubezpieczeniu z tytułu prowadzonej działalności, z czego przez 12 dni była niepełnosprawna. Refundacja składek wyniesie 160,23 zł (tj. (316,62+97,32) x 12/31). Gdyby osoba ta byta niepełnosprawna przez cały miesiąc, otrzymałaby 413,94 zł (tj. (316,62+97,32) x 31/31). Taką kwotę orzymałaby także będąc niepełnosprawną przez cały miesiąc i prowadząc działalność przez 10 dni 413,94 zł (tj. (316,62+97,32) x 10/10), ponieważ cały okres ubezpieczenia generujący ustalone składki byłby jednocześnie okresem niepełnosprawności wnioskodawcy (przy założeniu, że kwota ta byłaby naliczona odpowiednio od podstawy wymiaru stanowiącej 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale).

Analogicznie należy się odnieść do krajowego grupowego pułapu intensywności pomocy dla przedsiębiorców działających w sektorze rybołówstwa, ustalonego na 21125 000 euro, wyznaczającego ogólną kwotę pomocy dla wszystkich przedsiębiorców działających w tym sektorze.

Z uwagi na powyższe, występując o refundację, wnioskodawca musi wykazać w informacji INF-U-G kwoty uzyskanej pomocy de minimis w okresie trzech lat oraz przekazać PFRON kopie zaświadczeń potwierdzających charakter pomocy de minimis uzyskanej w tym okresie, które zostały wydane przez organy udzielające pomocy de minimis w dniu jej udzielenia. Wnioskodawca nie będzie musiał załączać zaświadczeń, które zostały wydane wnioskodawcy przez PFRON lub zostały wcześniej przekazane Funduszowi przez wnioskodawcę. Dokumenty te będą uznane za przedstawione.

Niepełnosprawni rolnicy lub domownicy

PFRON zrefunduje niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika kwartalne składki na ubezpieczenia społeczne rolników w zakresie ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego, macierzyńskiego oraz emerytalno-rentowego. Refundacja przysługuje bez względu na stopień niepełnosprawności rolnika lub domownika oraz na okres niepełnosprawności w czasie podlegania ubezpieczeniu.

W celu uzyskania refundacji należy złożyć wniosek Wn-U z informacją INF-U-A o liczbie niepełnosprawnych rolników i niepełnosprawnych domowników, których składki są objęte refundacją, oraz o kwocie składek nieobjętych finansowaniem ze środków publicznych. Dokumenty te składa się w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wnioskodawca terminowo dokonał zapłaty składek za dany kwartał, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Refundacja składek może być udzielana jako pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie. Dlatego wnioskodawca informuje o uzyskanej pomocy de minimis (w ciągu ostatnich trzech lat liczonych wspomnianą wyżej metodą 2+1) lub o pomocy de minimis w rolnictwie (w ciągu ostatnich trzech lat liczonych od dnia do dnia, np. w przypadku udzielenia pomocy w marcu 2008 r. należy analizować okres od marca 2005 do marca 2008). Pułapy intensywności pomocy de minimis w rolnictwie wynoszą odpowiednio 3 tys. euro (pułap indywidualny) i 44 895 000 euro. Udzielenie refundacji nie może spowodować ich przekroczenia.

Uprawnienia pracodawców

Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej będą mogli uzyskać refundację wszysddch składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych z wyjątkiem składki na ubezpieczenie rentowe należnej od pracownika (a więc: składki na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy i pracownika, składki na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe oraz składki na ubezpieczenie rentowe od pracodawcy). Refundacja będzie dotyczyć wszystkich pracowników niepełnosprawnych bez względu na stopień ich niepełnosprawności, tj. pracowników o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności oraz gdy stopień niepełnosprawności w danym okresie nie został określony, a pracownik legitymuje się określonym w art. 1 lub 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych orzeczeniem, np. orzeczeniem o zaliczeniu do jednego ze stopni niepełnosprawności (bez wskazania stopnia niepełnosprawności w pełnym okresie objętym orzeczeniem).

Pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 proc, PFRON zrefunduje składki na ubezpieczenie emerytalne osób zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Refundacja obejmie składki po stronie pracownika i pracodawcy.

Więcej Gazeta Prawna.