Dorabiasz? informuj ZUS…

Tygodnik Sieradzki , autor: Tc , oprac.: GR

mar 5, 2007

Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, powinni powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o osiągniętych dodatkowych przychodach w 2006 roku. Informację taką powinni przekazać do końca lutego

Zaświadczenie o osiągniętych w ubiegłym roku dodatkowych przychodach emeryt lub rencista powinien otrzymać w zakładzie pracy. Należy je dostarczyć do właściwego oddziału ZUS, który wypłaci emeryturę bądź rentę. Informacja o dodatkowych dochodach potrzebna jest do rozliczenia wypłacanego świadczenia. Przy rozliczeniu ZUS brał będzie pod uwagę kwoty graniczne określone przez ustawodawcę.

– Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i remach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osoby, których dodatkowy przychód mieści się w przedziale pomiędzy 70 proc. a 130

proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale kalendarzowym, otrzymują swoje świadczenie w zmniejszonej wysokości – mówi Jacek Osiński, rzecznik prasowy ZUS w Zduńskiej Woli.

W przypadku, gdy dochód emeryta bądź rencisty przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS zawiesza wypłatę świadczenia. Chodzi o wynagrodzenie za pracę podlegające obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

– Obowiązek rozliczenia się dotyczy również sytuacji w których przepisy przewidują zwolnienie z obowiązku odprowadzania składek od przychodu ze względu na ich opłacanie z innego tytułu lub też z uwagi na ustalone prawo do emerytury lub renty – mówi Osiński.

Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób mających ukończone 60 lat – w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn.

Więcej Gazeta Sieradzka.