Osoba, która przekaże swoją firmę przed wykreśleniem się z ewidencji działalności gospodarczej,

uniknie podatku od remanentu. Wynika to z interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 stycznia 2008 r. (nr ŁPB1/415-122/07-4/IM).

Podatnik, który zwrócił się z pytaniem, od 1999 r. prowadzi jednoosobową działalność – zajmuje się handlem materiałami budowlanymi i drewnem. Jest podatnikiem VAT, a z podatku dochodowego rozlicza się na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Wnioskodawca chce całe funkcjonujące przedsiębiorstwo darować siostrze, która zobowiązuje się dalej je prowadzić.

Zdaniem przedsiębiorcy wartość towarów posiadanych na dzień darowizny nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, w związku z czym będzie musiał skorygować te koszty w miesiącu dokonania darowizny. Ale przedsiębiorca uważa, że nie trzeba korygować kosztów o wydatki poniesione na zakup wyposażenia oraz środków trwałych od których dokonano jednorazowych odpisów amortyzacyjnych

Podatnik jest zdania, że do likwidacji firmy musi stosować art 24 ust 3 ustawy o PIT. Przepis ten stanowi, że podczas likwidacji działalności podatnik obowiązany jest do: zawiadomienia o tym fakcie urzędu skarbowego, ustalenia na dzień likwidacji dochodu według reguł wskazanych w tym przepisie oraz odprowadzenia od niego 10 proc zryczałtowanego podatku. Przedsiębiorca uważa, że gdy całe przedsiębiorstwo zostanie przekazane w formie darowizny, sporządzony na dzień likwidacji remanent likwidacyjny będzie wynosił zero. Nie powstanie zatem obowiązek wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego.

Izba Skarbowa w Poznaniu zgodziła się z tym stanowiskiem.

 

Więcej Rzeczpospolita.