Odpowiedzialność Płatnika

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Mazur , oprac.: GR

lt. 11, 2008

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PŁATNIKA

Niepobranie podatku z winy podatnika zwalnia płatnika z odpowiedzialności za niepobrany podatek. W przypadku jednak niepobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na skutek zaniżenia lub nieujawnienia podstawy opodatkowania, płatnik poniesie odpowiedzialność, nawet jeśli niepobranie zaliczki nastąpiło z winy podatnika (przy czym dotyczy to tylko przychodów określonych w art. 12, 13 i 18 u.p.d.o.f.)

Odpowiedzialność płatnika a odpowiedzialność podatnika

Należy przyjąć, że w sytuacji gdy odpowiedzialność podatkową ponosi płatnik, to podatnik takiej odpowiedzialności ponosić nie może. Innymi słowy, odpowiedzialność podatkowa płatnika i podatnika w zakresie niezapłaconych prawidłowo podatków wyklucza się. Nie jest to zatem odpowiedzialność solidarna, a więc organ podatkowy nie może sobie swobodnie wybrać, od którego z tych wybór dwóch podmiotów będzie dochodził zapłaty podatku. Trudno bowiem byłoby przyjąć, iż organ podatkowy może. się domagać zapłaty dwukrotnie tej samej kwoty, tj. raz od podatnika a drugi raz od płatnika.

C0 NA TO SĄD

Nieważna jest decyzja o wymiarze podatku skierowana do podatnika, gdy do obliczenia podatku, jego pobrania i przekazania do urzędu skarbowego, obowiązany był notariusz jako płatnik.

Wyrok NSA z 14 czerwca 1995 r., sygn. akt SA/Kr 2700/94

W świetle art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. 1993 r. nr 108 poz. 486 ze zm. – obecnie art. 30 Ordynacji podatkowej), podatnik odpowiada tylko za tę część podatku (opłaty skarbowej), za której niepobranie nie ponosi odpowiedzialności płatnik będący pracownikiem. Uchwała NSA z 27 września 1999 r., sygn. akt FPS 7/99

Jeśli odpowiedzialność ponosi płatnik, to w tym zakresie odpowiedzialności nie może ponosić podatnik. Jeśli odpowiedzialność natomiast ponosi podatnik, to w tym zakresie odpowiedzialności nie poniesie płatnik.

Więcej w Gazecie Prawnej z 11 lutego 2008 r.