Urlopy niepełnosprawnych pracowników

, autor: Gazeta Prawna , oprac.: GR

lut 18, 2008

Gazeta Prawna z 18 lutego 2008 r. publikuje obszerny materiał dotyczący w sposób wyczerpujący przedstawiający zasady obliczania urlopów. Oprócz: obliczania urlopów w wymiarze godzinowym, obliczania wynagrodzenia urlopowego, ekwiwalentu urlopowego, zasad udzielania zaległego urlopu, w artykule omówione są również zasady udzielania urlopów osobom niepełnosprawnym.

URLOPY NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRACOWNIKÓW

Uprzywilejowaną grupę zawodową stanowią też niepełnosprawni. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. rok z 2007 r. nr 181, poz. 1288), osobie zaliczonej kalendarzowy do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Urlop nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego. Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy określony w art. 19 ust. 1 ustawy.

Czas pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać siedmiu godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Biorąc pod uwagę fakt, że dobowa norma czasu pracy zatrudnionych niepełnosprawnych nie może przekraczać siedmiu godzin, ich wymiar urlopu ustala się w ten sposób, że dzień urlopu odpowiada siedmiu godzinom pracy. A zatem przy obliczaniu przysługującego im ekwiwalentu jeden dzień urlopu przeliczamy również odpowiednio na siedem godzin.

PRZYKŁAD

31 stycznia 2008 r. z pracownikiem niepełnosprawnym o znacznym stopniu niepełnosprawności rozwiązano umowę o pracę (pensja składała się ze stałej płacy zasadniczej w kwocie 1950 zł). Na dzień rozwiązania umowy pozostały mu cztery dni (28 godzin) niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Ponieważ wynagrodzenie zasadnicze określone jest w stałej wysokości, uwzględnia się je w wysokości należnej w miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu, tj. 1950 zł. Jest to podstawa ekwiwalentu za urlop. Obliczamy ekwiwalent za 1 dzień urlopu. W tym celu podstawę ekwiwalentu dzielimy przez współczynnik (21 w 2008 r.). Otrzymany wynik to 92,86 zł (1950 zł: 21). Następnie obliczamy ekwiwalent za 1 godzinę urlopu. Ekwiwalent za 1 dzień urlopu dzielimy przez 7 godzin: 92,86 zł: 7 godzin = 13,27 zł. Ekwiwalent za 1 godzinę urlopu mnożymy przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu 13,27 zł x 28 godzin = 371,56 zł. Otrzymaną kwotę należy wypłacić pracownikowi niepełnosprawnemu.

Więcej w Gazecie Prawnej z 18 lutego 2008 r.