Fiskus odpowiada tylko za realne szkody

Rzeczpospolita , autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

lut 28, 2008


FISKUS ODPOWIADA TYLKO ZA REALNE SZKODY

Przedsiębiorca domagający się od Skarbu Państwa odszkodowania za skutki błędnych decyzji podatkowych musi udowodnić, że poniósł szkodę, wykazać jej wysokość oraz związek przyczynowy (między szkodą i decyzją)

Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 20 lutego 2008 r. (Il CSK 435/07).

Kończy on sprawę wniesioną przeciwko Skarbowi Państwa (dyrektorowi urzędu kontroli skarbowej) o odszkodowanie za szkody wyrządzone dziesięcioma decyzjami ustalającymi VAT. UKS wydał je w 1997 r. po przeprowadzeniu kontroli w spółce akcyjnej mającej wówczas status zakładu pracy chronionej. Wynikało z nich, że firma ta zalega z zapłatą VAT na i mln 336 tys. zł. Decyzje te zostały utrzymane w mocy w II instancji, a Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi spółki na te orzeczenia. Sprawa trafiła na wokandę Sądu Najwyższego wskutek rewizji nadzwyczajnej pierwszego prezesa SN dotyczącej wyroku NSA

SN przyjął, że szkoda odpowiada w tym wypadku kwocie należnego zwrotu i przypadających od niej odsetek od zaległości podatkowych. Zaakceptował też powołanie biegłego dla ustalania wysokości zwrotu.

Takie ustalenie jest bowiem kwestią faktów. Wymaga sięgnięcia do materiałów źródłowych – tłumaczył sędzia. Tym sąd cywilny nie może się bezpośrednio zajmować.

SN zaakceptował stanowisko sądów w odniesieniu do innych roszczeń spółki. W postępowaniu obejmującym odszkodowanie za utracone korzyści zawsze występuje element niepewności – mówił sędzia Dąbrowski. Jednakże również tę szkodę i jej związek z bezprawnym działaniem trzeba wykazać. Nie wystarczy obracanie się w sferze przypuszczeń i hipotez, tak jak w tej sprawie.

Więcej w Rzeczpospolitej z 28 lutego 2008 r.