Firma Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

PROBLEMY PRAWA PRACY, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ REHABILITACJI ZAWODOWEJ W FIRMACH ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
* * *
LICZENIE PŁAC, ROZLICZENIA Z ZUS ORAZ POZYSKIWANIE I ROZLICZANIE DOFINANSOWAŃ I REFUNDACJI Z PFRON

C
elem szkolenia jest przestawienie najważniejszych zagadnień dotyczących zatrudniania i pracy osób niepełnosprawnych, z jakimi stykają się pracownicy działów kadr i księgowości.

Na szkolenie zapraszamy pracowników firm zatrudniających osoby niepełnosprawne odpowiedzialnych za sprawy kadrowo-płacowe, a także za pozyskiwanie i rozliczanie dofinansowań do wynagrodzeń i refundacji składek ZUS.

Szkolenie pozwoli Państwu rozwiązać bieżące problemy, rozwiać wątpliwości, usystematyzować już posiadaną wiedzę i nabrać pewności, że zadania, za które Państwo odpowiadają są wykonywane prawidłowo.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma dodatkowo (na płycie CD) program komputerowy, który na podstawie wytycznych przygotowanych przez MPiPS, liczy dofinansowania i refundacje, które będą przysługiwały na niepełnosprawnych pracowników od 1 stycznia 2009 r. (zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji).
 

Program uwzględnia wszystkie stopnie niepełnosprawności oraz schorzenia specjalne, a także różne typy pracodawców i będzie stanowił doskonałą podstawę do obliczeń wysokości pomocy publicznej na jaką w 2009 r. może liczyć Państwa firma.

PROWADZĄCY
Marzena Ignasiak – dyrektor działu kadr i płac w dużej firmie zatrudniającej osoby niepełnosprawne (ponad 2000 niepełnosprawnych pracowników), gdzie od kilku lat całościowo nadzoruje sprawy kadrowe, obliczanie płac, oraz sprawy dotyczące pozyskiwania i rozliczania dofinansowań i refundacji z PFRON. Konsultant firmy Info Baza.

Sławomir Dąbek – ekspert firmy Info Baza. Od kilku lat współpracuje z setkami pracodawców podczas pozyskiwania i rozliczania dofinansowań i refundacji. Współtwórca aplikacji Expert.

TERMIN I MIEJSCE

21 sierpnia 2008 r. – Olsztyn
Hotel Gromada
Pl. Konstytucji 3 Maja 4
mapka z dojazdem

22 sierpnia 2008 r. – Gdańsk
Hotel Dal
ul. Czarny Dwór 4
mapka z dojazdem

29 sierpnia 2008 r. – Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA
ul. Bobrowiecka 9
mapka z dojazdem

HARMONOGRAM GODZINOWY
9.30 – 10.00 przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 zajęcia
11.30 – 11.45 przerwa kawowa
11.45 – 13.15 zajęcia
13.15 – 14.00 przerwa obiadowa
14.00 – 15.00 zajęcia
15.00 − 15.10 przerwa
15.10 − 16.00 − zajęcia


PROGRAM RAMOWY

1. Stopnie niepełnosprawności i ich wpływ na zatrudnienie.

– zmiana stopnia niepełnosprawności w trakcie miesiąca

– orzeczenia o niepełnosprawności a możliwość zatrudnienia na określonym stanowisku

– o czym należy pamiętać, kiedy następuje zmiana stopnia niepełnosprawności.

2. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych.

– normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych z uwzględnieniem stosowanych systemów czasu pracy

– sytuacje w których możliwe jest wydłużenie czasu pracy niepełnosprawnego pracownika

– dodatkowe zwolnienia z pracy

– dodatkowe urlopy wypoczynkowe – nabywanie praw, rozliczanie i ewidencjonowanie

– dodatkowe przerwy w pracy.

3. Wzorcowa dokumentacja kadrowa pracownika niepełnosprawnego.

4. Ostatnie orzeczenia NSA dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych.

5. Kalkulowanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników niepełnosprawnych.

a. optymalizacja kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników w funkcji stopnia niepełnosprawności, wielkości etatu i schorzeń specjalnych:

– z uwzględnieniem tylko refundacji składek ZUS

– z uwzględnieniem refundacji i dofinansowania

– z uwzględnieniem refundacji składek i podwyższonego dofinansowania z uwagi na schorzenia specjalne

b. absencja chorobowa

– jak przeciwdziałać nadużywaniu korzystania ze zwolnień lekarskich poprzez odpowiednie kształtowanie składników wynagrodzeń i zapisów w regulaminach

– współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w celu sprawdzenia zasadności zwolnienia lekarskiego

– możliwości kontroli pracownika przebywającego na zwolnieniu

– ustalenie okresów zasiłkowych

c. wynagrodzenia w formie miesięcznej czy godzinowej – konsekwencje wyboru formy rozliczenia z pracownikiem w przypadku utraty bądź nabycia jednego z trzech stopni niepełnosprawności.

6. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

a. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – wyłączenia z podstawy wymiaru składek

b. korygowanie dokumentacji rozliczeniowej obowiązującej w 2007 r.

c. dokumentacja rozliczeniowa obowiązująca od 1 stycznia 2008 r.

– kody 3000

– przeliczanie deklaracji DRA

d. kody niepełnosprawności oraz konsekwencje ich złego zastosowania

e. problemy we wprowadzaniu kodów zwolnionych pracowników

f. zasady składania dokumentów zgłoszeniowych w przypadku zmiany stopnia niepełnosprawności pracownika

g. skutki zmiany stopnia niepełnosprawności lub nabycia prawa do renty

– zmiana kodu w dokumentacji zgłoszeniowej

– najczęściej popełniane błędy

h. zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych: pracowników niepełnosprawnych, osób na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłki macierzyńskie

i. dokumenty wysyłane do ZUS a dane przekazywane za pośrednictwem systemu SODiR

j. zaświadczenia o przychodach osiąganych przez rencistów składane do ZUS.

7. Problematyczne obszary związane z systemem otrzymywania i rozliczania refundacji składek ZUS oraz dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

a. określanie sposobu naliczania poszczególnych składowych wynagrodzenia na potrzeby aplikowania o dofinansowania i refundacje

b. schorzenia specjalne, ich dokumentowanie i wpływ na wysokość dofinansowań

c. ustalanie wartości etatu i liczby dni w zatrudnieniu

d. najczęściej popełniane błędy w dokumentacji SODiR

– przeliczanie etatu

– niestandardowe składowe wynagrodzenia m.in.: ekwiwalenty (w tym za urlop wypoczynkowy) dodatek opiekuńczy, wynagrodzenia za czas choroby, zasiłki chorobowe, premie i sposób ich ujmowania w dokumentacji

pozycja 38 INF-D-P (najniższy pułap intensywności pomocy) liczona narastająco – przykłady obliczeń

pozycja 39 INF-D-P (dofinansowanie i refundacja) liczona narastająco – przykłady obliczeń

pozycja 40 INF-D-P (wypłacone dofinansowanie i refundacja) liczona narastająco – przykłady obliczeń

– wyliczenie kwoty „czystego” dofinansowania a dofinansowanie wyliczone w pozycji 50 INF-D-P (do wypłaty)

pozycja 46 INF-U-P (najniższy pułap intensywności pomocy) liczona narastająco – przykłady obliczeń

pozycja 48 INF-U-P (wypłacone dofinansowanie i refundacja) liczona narastająco – przykłady obliczeń

pozycja 49 INF-U-P (dofinansowanie za okres sprawozdawczy) liczona narastająco – przykłady obliczeń

– wyliczenie kwot refundacji składek w poz. 56 (razem) i poz. 57 (do wypłaty) INF-U-P – przykłady obliczeń.

8. Kontrole pracodawców osób niepełnosprawnych – PIP, PFRON, ZUS, NIK.

– zagadnienia jakimi szczególnie interesują się kontrolujący

– uprawnienia kontrolowanego

– zasady współpracy z kontrolerem.

9. Konsultacje informatyczne dotyczące problemów związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem dofinansowań obejmujące: Sytem SODiR i System Expert oraz współpracę systemów kadrowych z programem Płatnik i Expert.

PROGRAM SZKOLENIA MA CHARAKTER AUTORSKI I PODLEGA OCHRONIE PRAWNEJKOSZT SZKOLENIA
350 zł od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info-Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu.


ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105


Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

CENA OBEJMUJE
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

WARUNKI ZGŁOSZENIA
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

DODATKOWE INFORMACJE

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70; e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Marzena Urbanowicz – tel. 061 640 23 20 w. 37; e-mail: m.urbanowicz@info-baza.pl

———————————————————————————–
Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574