FIRMA, KTÓRA PRZEJĘŁA ZAŁOGĘ, WYSTAWIA PIT-11 ZA CAŁY ROK
Rzeczpospolita / 29.07.08 / G.L.

Nowy pracodawca powinien kontynuować pobieranie zaliczek na podatek dochodowy za przejętych pracowników.

Po zakończeniu roku podatkowego powinien wystawić im informację o wysokości dochodów na formularzu PIT-11 za cały rok, czyli za oba okresy zatrudnienia – przez poprzedniego pracodawcę i przez siebie. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 7 lipca 2008 r.

Podatnik, który wystąpił z wnioskiem o interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy o PIT), chciał wiedzieć, czy powinien sporządzić i przesłać informację PIT-11 za okres zatrudnienia pracowników (od 1 stycznia do 3 września 2007 r.), którzy następnie zostali przejęci przez inną firmę.

Wnioskodawca uważał, że wystawiając PIT-11 zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o PIT, postąpił prawidłowo.

Innego zdania był jednak organ podatkowy. Według niego zgodnie z art. 31 ustawy o PIT zakłady pracy są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują u nich przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Co więcej, zgodnie z art. 39 ust. 2, jeżeli obowiązek poboru zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy są zobowiązani sporządzić informację i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została pobrana ostatnia zaliczka.

Ponieważ załoga była przejęta przez nowego pracodawcę w trybie art. 23 k.p., przeto stał się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 lipca 2009 r.