Jak ubiegać się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Gazeta Prawna , autor: Tomasz Wardach , oprac.: GR

sierpień 5, 2008

JAK UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Gazeta Prawna / 05.08.2008 / Tomasz Wardach

Od 1 października rozpocznie się wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Zastąpią wypłacane obecnie zaliczki alimentacyjne. Można już składać wnioski o nową formę pomocy.

Świadczenia z FA przyznawane będą na tzw. okresy świadczeniowe, trwające od 1 października do 30 września następnego roku. Jednak wnioski o ich przyznanie osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia, tj. od ostatniego piątku.

Wczesne złożenie takiego wniosku gwarantuje szybkie otrzymanie pierwszych świadczeń.

Osobą uprawnioną do świadczeń z FA jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Świadczenia z EA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat, pod warunkiem że uczy się w szkole lub szkole wyższej. Z kolei na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez ograniczeń co do jego wieku.

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż 500 zł na dziecko. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wysokość uzyskanego dochodu należy udokumentować zaświadczeniami z urzędu skarbowego o dochodach za rok 2007 opodatkowanych na zasadach ogólnych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Brany jest pod uwagę dochód netto.

Ponadto, w przypadku gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku poprzedzającym okres zasiłkowy.

Gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te są sumowane.

Nie zawsze jednak prawo do świadczenia z FA ustalane będzie w oparciu o dochody uzyskane w roku 2007. Sytuacja dochodowa rodziny na dzień składania wniosku, w porównaniu z rokiem 2007, mogła ulec znacznym zmianom zarówno na korzyść, jak i niekorzyść osoby ubiegającej się o świadczenie z FA. Mamy wtedy do czynienia odpowiednio z uzyskaniem dochodu – powiększa się wtedy dochód z roku 2007 o dochód uzyskany, lub utratą dochodu – pomniejsza się wtedy dochód z roku 2007 o dochód utracony.

Jednak nie w przypadku każdej zmiany sytuacji dochodowej mają zastosowanie opisane zasady, gdyż ustawa ściśle określa sytuacje uznawane za uzyskanie i utratę dochodu.

Są to:

– uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego lub zakończenie tego urlopu,

– utrata lub uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

– utrata lub uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

– utrata lub uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

– wyrejestrowanie lub rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 5 sierpnia 2008 r.