Co sprawdza inspektor pracy w zakresie legalności zatrudnienia?

Rzeczpospolita , autor: Agata Lankamer-Prasołek , oprac.: GR

paź 24, 2008


Rzeczpospolita z 22 października 2008 r. publikuje artykuł dotyczący uprawnień inspekcji pracy. Czytamy w nim m.in.

C0 SPRAWDZA U PRACODAWCY INSPEKTOR PRACY W ZAKRESIE LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA
Rzeczpospolita / 22.10.2008 / Agata Lankamer-Prasołek

 • potwierdzanie na piśmie taktu zawarcia umowy o pracą oraz terminu spełnienia tego obowiązku (najpóźniej pierwszego dnia świadczenia pracy).


 • zgodność zawartej umowy z charakterem świadczonej pracy.


 • poinformowanie urzędu pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej.


 • odebranie pisemnego oświadczenia o pozostawaniu lub nie w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.


 • zgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego. W tym zakresie inspektor sprawdza w szczególności:

  – terminowość zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia społecznego, tj. w ciągu siedmiu dni od zatrudnienia;

  zgłoszenie do ZUS prawdziwych danych mających wpływ na wymiar składek na ubezpieczenie społeczne (np. okres świadczenia pracy, wysokość wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia).


 • opłacanie składek na Fundusz Pracy. Tu inspektorzy kontrolują przede wszystkim:

  terminowość odprowadzania składek;

  zgłaszanie wymaganych (tj. prawdziwych) danych, mających wpływ na wymiar składki na Fundusz Pracy.


 • przestrzeganie zasad równego traktowania przy zatrudnianiu, tj. nieodmawianie zatrudnienia kandydata do pracy ze względu na kryterium dyskryminacyjne, tj. pleć, wiek niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.


 • kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców. Inspektorzy badają fu przede wszystkim:

  posiadanie przez cudzoziemca wymaganego zezwolenia na pracę, z wyjątkiem obcokrajowców zwolnionych z obowiązku posiadania takiego zezwolenia;

  zgodność wykonywania pracy z celem pobytu deklarowanym przez cudzoziemca;

  powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wykonywanie przez niego pracy na stanowisku i na warunkach określonych w zezwoleniu na pracę.

  Oprócz tych specyficznych dla zatrudnienia cudzoziemców zagadnień dotyczących legalności dopuszczenia ich do pracy inspektor kontroluje również pod takim samym kątem jak przy obywatelach polskich, czyli w zakresie:

  – potwierdzenia na piśmie rodzaju i warunków umowy;

  – zgodności rodzaju umowy z charakterem świadczonej pracy;

  – zgłoszenia cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego;

  – realizacji obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy za cudzoziemca.

  Co do zasady cudzoziemiec wykonujący pracę w Polsce i na rzecz polskiego pracodawcy podlega u nas obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu. Wyjątek od tej zasady dotyczy pracownika delegowanego do pracy w innym państwie członkowskim na okres do 12 miesięcy, jeśli nie został oddelegowany w miejsce innej osoby, której okres delegowania upłynął. W takim wypadku delegowany podlega nadal ustawodawstwu państwa zwykłego zatrudnienia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 października 2008 r.