Wsparcie dla rodziny zmarłego pracownika

Rzeczpospolita , autor: Tomasz Zalewski , oprac.: GR

lis 23, 2008


WSPARCIE DLA RODZINY ZMARŁEGO PRACOWNIKA
Rzeczpospolita / 22.11.2008 / Autor: Tomasz Zalewski

Kodeks pracy przewiduje, że w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

Nie ma znaczenia, czy do śmierci doszło z winy pracownika i czy miała ona związek z zatrudnieniem w konkretnej firmie. Rodzina ma prawo do odprawy, nawet gdy do zgonu doszło z ewidentnej winy pracownika, a nawet gdy popełnił on samobójstwo.
 
Wysokość odprawy stanowi wielokrotność wynagrodzenia, która jest uzależniona od tzw. zakładowego stażu pracy. Jej wysokość wynosi:

– jednomiesięczne wynagrodzenie, jeśli pracownik byt zatrudniony krócej niż 10 lat,

– trzymiesięczne wynagrodzenie w wypadku zatrudnienia wynoszącego co najmniej 10 lat,

– sześciomiesięczne wynagrodzenie, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Zdarza się, że zmarły był zatrudniony w kilku miejscach jednocześnie. Odprawa musi być naliczona w każdym zakładzie odrębnie.

Odprawa pośmiertna nie przysługuje natomiast, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a wypłacone odszkodowanie nie jest niższe od kwoty odprawy pośmiertnej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca po śmierci ubezpieczonego zasiłek pogrzebowy. Świadczenie to otrzymuje osoba, która pokryła koszty pogrzebu. Najczęściej jest to ktoś z rodziny. Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu w wysokości 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Od 1 września 2008 r. do 30 listopada 2008 r. wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 5902,72 zł.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 listopada 2008 r.Osoby zainteresowanie problematyką naliczania zasiłków i wynagrodzeń zapraszamy na szkolenie organizowane przez Info Bazę
zobacz więcej
>>