Usługi doradztwa podatkowego nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Jędrzejewska , oprac.: GR

lt. 11, 2009


USŁUGI DORADZTWA PODATKOWEGO NIE MOGĄ KORZYSTAĆ ZE ZWOLNIENIA Z VAT?
Rzeczpospolita / 07.02.2009 / Autor: Katarzyna Jędrzejewska

Zgodnie z interpretacjami urzędów skarbowych prowadzenie na zlecenie jedynie prostej księgi przychodów i rozchodów, nie może być zwolnione z VAT. W świetle przepisów bowiem jest to świadczenie usług doradztwa podatkowego, co pozbawia zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT prawa do zwolnienia z VAT.

Z art. 76a ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika, że przedsiębiorcy prowadzący usługowo księgi rachunkowe mogą również:

– prowadzić, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych oraz udzielać im pomocy w tym zakresie,

– sporządzać, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznania i deklaracje podatkowe lub udzielać im pomocy w tym zakresie.

Prawo przedsiębiorców prowadzących usługowo księgi rachunkowe do wykonywania niektórych czynności doradztwa podatkowego nie oznacza jednak, że są to czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ponieważ nadal są to czynności doradztwa podatkowego zgodnie z art. 2 ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

Odmienne stanowisko w sprawie zwolnienia z VAT przedsiębiorców prowadzących księgi przychodów i rozchodów prezentuje Izba Skarbowa z Bydgoszczy, która w decyzji  z 20 października 2008 r. stwierdza, że przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z VAT, jeżeli:

– będzie prowadzić w programie komputerowym i przechowywać ewidencje księgowe w
postaci ksiąg (podatkowa księga przychodów i rozchodów, odrębnie prowadzony inwentarz),

– będzie prowadzić sprawy kadrowo-płacowe, sporządzać i transmitować wszelkiego typu deklaracje w ramach programu Płatnik, sporządzać różnego typu zestawienia własne dotyczące przychodów i kosztów zleceniodawcy, sporządzać informacje PIT-11 jako płatnik i przekazywać je pracownikom,

– jednocześnie w umowie ze zleceniodawcą zapisze, że zleceniobiorca nie będzie świadczyć usług w zakresie doradztwa dla zleceniodawcy.

Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 lutego 2009 r.Trudne zgadanienia dotyczące rozlicznania podatku VAT będą omawiane na szkoleniach organizowanych przez Info Bazę
zobacz więcej
>>