Dwa orzeczenia o niepełnosprawności dla jednej osoby?

KIGR , autor: Ewa Brożyna , oprac.: GR

mar 17, 2009


DWA ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI U JEDNEJ OSOBY?
www.kigr.pl / 19.02.2009 / Autor: Ewa Brożyna

Które orzeczenie bierzemy pod uwagę w przypadku posiadania przez pracownika dwóch ważnych orzeczeń, tj. o niezdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika ZUS i orzeczenie powiatowego zespołu?

Na pytanie odpowiada Ewa Brożyna z Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej

Przepis art. 5 oraz art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej określa, jak są traktowane poszczególne orzeczenia o niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, jak również orzeczenia o grupach inwalidzkich, tj. traktowane są na równi z odpowiednimi stopniami niepełnosprawności. Natomiast w zależności od stopnia niepełnosprawności przysługują osobie niepełnosprawnej dodatkowe uprawnienia pracownicze, a pracodawcy wysokość wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz możliwość odpowiedniego uwzględnienia w strukturze zatrudnienia.

Zatem przy zbiegu dwóch ważnych orzeczeń, dla celów określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, bierze się pod uwagę korzystniejsze orzeczenie dla osoby niepełnosprawnej, a w konsekwencji dla pracodawcy pracownika niepełnosprawnego.

Osoba niepełnosprawna, pracownik zakładu pracy chronionej:

1) posiada orzeczenie lekarza orzecznika ZUS od 1 września 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – tj. umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2) osoba ta do dnia 31 lipca 2008 r. posiadała orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania,

3) dnia 1 sierpnia 2008 r. powiatowy zespół ds. orzekania wydał temu pracownikowi kolejne orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.

W związku z tym, że istnieje zbieg dwóch ważnych orzeczeń, tj. orzeczenia lekarza orzecznika ZUS od 1 września 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – tj. umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz od dnia 1 sierpnia 2008 r. orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania – o lekkim stopniu niepełnosprawności, do dnia 31 grudnia 2008 r. – dla celów określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – bierze się pod uwagę orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Zatem do dnia 31 lipca 2007 r. zakład postępował w zgodzie z przepisami traktując pracownika jako osobę o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz do dnia 31 grudnia 2008 r. ma podstawy prawne uwzględniać ww. osobę, w strukturze, jak również przy ubieganiu się o refundację składek i dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnienia, jako osobę o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (dotyczy to również dodatkowych uprawnień pracowniczych przysługujących pracownikowi na podstawie art. 15-20 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).