Jak ustalić przychody z najmu?

Rzeczpospolita , autor: ARTI , oprac.: GR

mar 23, 2009


JAK USTALIĆ PRZYCHODY Z NAJMU?
Rzeczpospolita / 23.03.2009 / Autor: ARTI

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy osiągający przychody z najmu lub innych umów o podobnym charakterze, jeśli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Podstawą generowania przychodów z najmu jest zawarcie umowy. Określona w niej wysokość czynszu jest przysporzeniem majątkowym wynajmującego, zaś opłaty eksploatacyjne ponoszone przez najemcę nie są składnikami przychodu osiągniętego z tego tytułu. Potwierdziła to Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 3 lutego 2009 r. (IPPB1/415-12/09-3/KS).

Przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie otrzymany czynsz wynikający z umowy najmu, natomiast należności związane z opłatami licznikowymi i eksploatacyjnymi nie będą przychodem opodatkowanym ryczałtem, jeśli tylko z umowy wynika, że najemca zobowiązany jest do ich ponoszenia.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 marca 2009 r.