Według urzędu kontroli skarbowej podatniczka w złożonym zeznaniu z tytułu prowadzonej działalności w spółce zaniżyła wysokość przychodów z tytułu odsetek uzyskanych od środków pieniężnych Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON), oraz nie zaliczyła do przychodów z działalności gospodarczej wpływów z najmu lokalu mieszkalnego. Urząd dopatrzył się także zawyżenia kosztów uzyskania przychodów o odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych.

Podatniczka złożyła skargę do WSA, ale sąd skargę oddalił, gdyż stwierdził, że dopiero 1 lutego 2003 r. został wprowadzony w art. 33 ust. 2 ustawy o rehabilitacji przepis mówiący, że przychodami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku tego funduszu. Nowelizacja dopiero od tej daty pozwalała na zaliczenie do przychodów z działalności gospodarczej odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością.

Podatniczka przedstawiając zarzuty, nie wykazała istotnego wpływu domniemanych uchybień na wynik sprawy, a brak wskazania konkretnego zarzutu powoduje, że nie można mówić o naruszeniu mającym wpływ na wynik sprawy.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 5.05.2009 r.