Zgodnie z wprowadzoną definicją telepracą jest praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Elastyczność telepracy pozwala zachować aktywność zawodową osobom, które z różnych przyczyn nie mogą świadczyć pracy w formie tradycyjnej.

Należy wyróżnić dwa etapy prowadzące do zatrudnienia pracownika w formie telepracy. Pierwszy etap to wprowadzenie u danego pracodawcy telepracy jako sposobu świadczenia pracy. Procedura wprowadzenia telepracy zależy od tego, czy działają u danego pracodawcy związki zawodowe. Jeżeli tak jest, wprowadzenie telepracy następuje w formie porozumienia zawartego przez pracodawcę z działającymi u niego związkami zawodowymi. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu porozumienia nie dojdzie do jego zawarcia, pracodawca określa warunki telepracy w regulaminie. W przypadku gdy u danego pracodawcy nie działają żadne związki zawodowe, wprowadzenie telepracy również następuje w formie regulaminu.

Gdy warunki wykonywania telepracy zostaną u danego pracodawcy przyjęte, można przejść do etapu drugiego, tj. ustalenia między stronami umowy o pracę, że praca będzie wykonywana w formie telepracy. Może to nastąpić przy zawarciu umowy o pracę lub wskutek przekształcenia dotychczasowego stosunku pracy z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. W celu przekształcenia formy świadczenia pracy strony zawierają oddzielne porozumienie.

Opracowanie: Grzegorz Rodziewicz

Wiecej w Gazecie Prawnej z dn. 7.05.2009 r.