Składki od wynagrodzenia ściągniętego przez komornika.

Rzeczpospolita , autor: , oprac.: GR

maj 8, 2009

Należności wynikające ze stosunku pracy stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym, których wypłata na rzecz pracowników realizowana jest przez komorników sądowych, są przychodami ze stosunku pracy. Nie są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i tym samym składki są należne. Kwota zasądzonych odsetek za zwłokę nie stanowi przychodu ze stosunku pracy i w związku z tym nie powinna być uwzględniana w podstawie wymiaru składek. Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne przez komornika, gdy przychód ten jest wypłacany pracownikowi za jego pośrednictwem.

Rozliczenie składek powinno nastąpić w dokumentach rozliczeniowych sporządzanych za miesiąc, w którym kwota wyegzekwowanego przez komornika wynagrodzenia za pracę zostanie postawiona do dyspozycji ubezpieczonego, tj. za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata lub przelanie wyegzekwowanych środków na rachunek bankowy ubezpieczonego. Opłacenie należnych składek oraz przekazanie do ZUS wymaganych dokumentów rozliczeniowych powinno nastąpić z zachowaniem obowiązującego płatnika składek terminu płatności.
W sporządzanych za tego pracownika dokumentach rozliczeniowych płatnik składek powinien:
– wykazać uzyskany przychód w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz dokonać i rozliczenia całości należnych składek zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych,
– wykazać uzyskany przychód w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne po pomniejszeniu go o składki na ubezpieczenia społeczne w części podlegającej sfinansowaniu przez pracownika,
– wykazać należną od tego przychodu składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości „0″.

Podstawa prawna:
– art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekstjedn. DzUz 2007 r. nr 11, poz. 74)
– art.84ust.2w związku z art 81 ust 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekstjedn. DzUz 2008 r. nr l64,poz. 1027ze zm)

Opracowanie: Grzegorz Rodziewicz

Więcej w Rzeczpospolitej z dn. 7.05.2009 r.