Jak w księgach rachunkowych ująć pensje pracownicze…

Gazeta Prawna , autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

mar 19, 2007

Wynagrodzenia i wszystkie obciążenia z tego tytułu stanowią dla pracodawcy koszt. W zależności od tego, czy dana firma prowadzi ewidencję na kontach zespołu 4 czy 5 wynagrodzenie brutto będzie ujmowane w ciężar kosztów za pośrednictwem odpowiedniego konta przykładowo 430 Wynagrodzenia". Na koncie 430 ewidencjonuje się nie tylko wynagrodzenia pieniężne, ale również świadczenia niepieniężne i ekwiwalenty za pracę niezależnie od charakteru stosunku pracy, w jakim znajduje się pracownik. Ponadto ujmuje się na nim wynagrodzenia wypłacane np. radzie nadzorczej. Warto jednak pamiętać, że ewidencja pensji jest uzależniona od obciążeń związanych w ich wypłatą. Istotne w tym kontekście jest, że część z nich pokrywa pracownik, czyli potrącana jest z wynagrodzenia, a część pokrywa pracodawca.

Składki ZUS

Pracodawca jest płatnikiem składek ZUS zobowiązanym do naliczania, pobierania i przekazywania ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składki na ubezpieczenie społeczne obejmują:

-ubezpieczenie emerytalne, które pokrywa po połowie pracodawca i pracownik-19,52 proc. podstawy wymiaru,

-ubezpieczenie rentowe, które pokrywa po połowie pracodawca i pracownik – 13,00 proc. podstawy wymiaru,

-ubezpieczenie chorobowe, które pokrywa pracownik – 2,45 proc. podstawy wymiaru,

-ubezpieczenie wypadkowe, które pokrywa w całości pracodawca – składka ustalana jest indywidualnie dla danej firmy.

Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest przez pracowników. Warto pamiętać, że od 2007 roku składka zdrowotna wynosi 9 proc. Natomiast 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki potrącane jest z zaliczki na podatek dochodowy.

Zaliczka na podatek

Kwoty pobieranych miesięcznych zaliczek na podatek pracodawca przekazuje na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. Od stycznia tego roku nie przekazuje się jednak deklaracji podatkowych (do tej pory były to PIT-4). Aby obliczyć wartość zaliczki, po pierwsze, należy od wartości wynagrodzenia brutto odjąć:

-wartość składek z tytułu ubezpieczeń społecznych – pokrywanych przez pracownika,

-koszty uzyskania przychodów, które w 2007 roku wynoszą 108,50 zł (w 2006 roku -102,25 zl, w 2008 roku-111,25 zł).

Następnie pozostałą kwotę mnoży się przez obowiązującą stawkę podatku np. 19 proc. i od uzyskanej wartości odejmuje się:

– kwotę wolną od podatku, która w 2007 roku wynosi 47,71 (na miesiąc),

– składkę na ubezpieczenie zdrowotne (jednak nie więcej niż 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki).

Więcej Gazeta Prawna.