Oprócz komputera można też zamortyzować program

Rzeczpospolita (2009-05-20), autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

Maj 21, 2009

Przedsiębiorstwo to nie tylko maszyny. Także licencje, znaki towarowe, know-how. Ten majątek też możemy rozliczyć w kosztach, poprzez odpisy amortyzacyjne.

Według ustawy o PIT i ustawy o CIT wartości niematerialne i prawne, które możemy amortyzować, to:

– spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (przy czym ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych posługuje się pojęciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu),

– autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,

 – licencje,

– prawa określone w ustawie -Prawo własności przemysłowej,

– wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).
 
Odpisy możemy też naliczać od składników majątku, które nie są naszą własnością lub współwłasnością, ale wykorzystujemy je na potrzeby działalności na podstawie umowy leasingu (jeżeli zgodnie z przepisami amortyzuje je korzystający).

Warto pamiętać, że do wartości niematerialnych i prawnych nie mogą być zaliczone programy komputerowe, których nabyciu nie towarzyszy przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji.

Przed rozpoczęciem amortyzacji trzeba obliczyć wartość majątku. Pamiętajmy, że to nie tylko sama kwota, jaką za niego zapłaciliśmy, ale także inne koszty naliczone do dnia przekazania do używania, np. związane z instalacją programu komputerowego (wartością niematerialną i prawną jest prawo do takiego programu).

Koszty wdrożenia oprogramowania komputerowego – poniesione na konfigurację systemu na potrzeby jednostki, wpisanie lub przeniesienie istniejących danych, prace testowe, wprowadzenie poprawek – jako koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do prawidłowego używania, powiększają cenę nabycia licencji.
Wydatek, np. na aktualizację programu komputerowego, możemy zaliczyć bezpośrednio do kosztów.

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 maja 2009 r.