O czym pamiętać przy zawieszaniu działalności gospodarczej

Rzeczpospolita (2009-05-27), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

maj 27, 2009

Podatnik, który nie zatrudnia pracowników, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od jednego do 24 miesięcy.

Przedsiębiorca, który zawiesza działalność, nie musi wpłacać zaliczek na podatek dochodowy oraz nie ma obowiązku składania deklaracji za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Zwolnienie to nie dotyczy przedsiębiorców:

– zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE,

– dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

– dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem.

Nie ma również zastosowania do okresów rozliczeniowych:

– w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,

– za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Przepisy zlikwidowały konieczność naliczania VAT na zasadach przewidzianych dla likwidowanej firmy po dziesięciu miesiącach przerwy w jej funkcjonowaniu. Zgodnie z ustawą o VAT niewykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu przez ten okres jest traktowane tak samo jak likwidacja działalności. Zasada ta nie dotyczy jednak podatników, którzy zawiesili firmę na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia firmy nie można wykonywać czynności będących przedmiotem działalności na podstawie umowy-zlecenia lub o dzieło – interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 stycznia 2009 r. (ITPB1/415-637a/o8/WM).

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca może:

– wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

– przyjmować należności i ma obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

– zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,

– uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,

– wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przez przepisy,

– osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,

– zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności jest przesłanką zastosowania niższych stawek podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych lub ich części, które przed zawieszeniem objęte były stawką właściwą dla obiektów zajętych na prowadzenie firmy.

Więcej w Rzeczpospolita z 27 maja 2009 r.