Brak rentowności biznesu nie zwalnia przedsiębiorcy z płacenia składek

Rzeczpospolita (2009-06-01), autor: Ryszard Sadlik , oprac.: GR

cze 2, 2009

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Ponadto osoby te, na swój wniosek, podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Natomiast w myśl art. 13 pkt 4 ustawy osoby prowadzące działalność pozarolniczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia jej zaprzestania.

Dla powstania obowiązkowego ubezpieczenia istotne znaczenie ma fakt wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, a nie uzyskiwanie z tego powodu dochodów. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 24 czerwca 2008 r. III AUa 534/08).

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje wyłączenie z czasu obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym okresu, w którym wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W art. 14a tej ustawy przewidziano bowiem, że przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od jednego do 24 miesięcy. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów.

Należy pamiętać, że prowadzenie działalności gospodarczej występuje zarówno w okresach faktycznego wykonywania usług, jak też w okresach wykonywania innych czynności związanych z tą działalnością – takich jak np. poszukiwanie nowych klientów, zamieszczanie ogłoszeń w prasie. Wyrok Sądu Najwyższego z 17 lipca 2003r. (II UK 111/03).

Więcej w Rzeczpospolitej z 1 czerwca 2009 r.