Zwolnienie nie zawsze oznacza korzyści

Rzeczpospolita (2009-06-04), autor: Marcin Jamroży , oprac.: GR

czerwiec 4, 2009

Uzyskanie przychodów (dochodów) wolnych od podatku nie musi prowadzić do oszczędności podatkowych zwłaszcza, gdy przedsiębiorca ma straty do rozliczenia, względnie projekty generujące straty.
 

Dotacje, subwencje, dopłaty otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, są zwolnione od podatku.
 
Jednocześnie nie mogą być kosztem uzyskania przychodów wydatki związane z przychodami wolnymi od podatku. Wyłączone z kosztów podatkowych są też koszty z tytułu odpisów amortyzacyjnych od części wartości środków trwałych odpowiadającej wydatkom zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie, odliczonym od podstawy opodatkowania lub od składników nabytych nieodpłatnie, jeżeli nabycie to nie stanowi przychodu do opodatkowania.

Tego rodzaju dotacje, subwencje czy dopłaty są zwolnione z CIT w roku ich otrzymania, ale w kolejnych latach podlegają pośrednio opodatkowaniu w związku ze zmniejszeniem wielkości odpisów amortyzacyjnych, uznawanych za koszty podatkowe. Prowadzi to z reguły do odroczenia opodatkowania i korzyści odsetkowych, ponieważ oszczędność podatkowa w okresie otrzymania przychodu wolnego od podatku może zostać zainwestowana. Korzyści podatkowe powstają jednak przy założeniu uzyskiwania dochodów przez podatnika.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 czerwca 2009 r.