Jak prawidłowo rozliczyć dochody w pit za 2006 rok…

Gazeta Prawna , autor: Krzysztof Tomaszewski , oprac.: GR

mar 20, 2007

Koszty uzyskania przychodów z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego – generalnie – określa się w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu.

Czy dochody z giełdy uwzględnić w zeznaniu PIT-36

Jestem przedsiębiorcą rozliczającym się na zasadach ogólnych. Z ubiegłorocznych dochodów rozliczę się więc na formularzu PIT-36. Jednocześnie, jako indywidualny inwestor, po raz pierwszy w 2006 roku kupowałem i sprzedawałem akcje na giełdzie, osiągając zyski. Czy muszę je wykazać w rocznym zeznaniu PIT-36

W zeznaniu PIT-36 nie wykazuje się m.in. dochodów ' I 16 z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka) lub pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, opodatkowanych 19-proc. stawką podatku.

Do rozliczania dochodów m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych stosuje się regulacje zawarte w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy osiągający tego rodzaju dochody muszą złożyć osobny formularz PIT-38. Obowiązek ten wynika z art. 45 ust. la pkt 1 ustawy.

Podstawa prawna

Art. 30b i art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z póżn. zm.).

Czy mogę rozliczyć faktycznie poniesione koszty

Jestem trenerem. W ubiegłym roku osiągnąłem przychody z tytułu osobiście wykonywanej działalności trenerskiej. Przepisy ustawy o PIT przewidują zastosowanie 20-proc. kosztów uzyskania przychodów. Czy jednak mogę uwzględnić wyższe koszty, które faktycznie poniosłem i jestem w stanie je udokumentować

Od przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, jak również przychodów z uprawiania sportu, stypendiów sportowych oraz przychodów sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych – koszty uzyskania przychodów przysługują w wysokości 20 proc. przychodu. Chodzi o przychód pomniejszony o potrącone przez płatnika, ze środków podatnika, w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne wymienione w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Jeżeli jednak podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania wyżej podanej normy procentowej (20 proc), to koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Podstawa prawna

Art. 13 pkt 2 i art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z póżn. zm.).

Czy śmierć małżonka uniemożliwi łączne rozliczenie

Czy śmierć jednego z małżonków oznacza w każdym przypadku utratę prawa do łącznego opodatkowania dochodów małżonków.

Zgodnie natomiast z art. 6a ust. 1 ustawy, wniosek IM IC o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być złożony przez podatnika, który:

– zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,

– pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

Muszą być również spełnione dodatkowe warunki. Ani do podatnika, ani do jego małżonka, w roku podatkowym, nie mają zastosowania przepisy:

art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, regulujące opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych; warunek ten nie dotyczy podatników, o których mowa w art. 1 pkt 2 w związku z art. 6 ust. la ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Oprócz tego wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów powinien zostać złożony nie później niż w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy.

Podstawa prawna

Art. 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z póżn. zm.).

Więcej Gazeta Prawna.