Działalność będzie można zawiesić na dwa lata

Gazeta Prawna , autor: Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz , oprac.: GR

mar 26, 2007

ZMIANA PRAWA Rząd chce, by przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników lub prowadzi działalność sezonową, mógł zawiesić swoją działalność.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje możliwość zawieszania jej na czas nieoznaczony – ujawnia Michał Krupiński, wiceminister skarbu państwa.

Nie będzie on jednak mógł być krótszy niż miesiąc – dodaje.

Tylko przedsiębiorcy odprowadzający podatek w formie karty podatkowej mogliby zawieszać działalność na okres liczony w dniach, natomiast pozostali na czas liczony w miesiącach. Gdy jednak wykonywanie działalności nie zostanie wznowione po dwóch latach, to wówczas przedsiębiorca zostanie z mocy prawa wykreślony z rejestru lub z ewidencji – przewiduje projekt.

– W Sejmie już po pierwszym czytaniu leżą dwa projekty: poselski i komisyjny, które przewidują możliwość zawieszania

działalności gospodarczej – przypomina poseł Jacek Piechota (SLD), były minister gospodarki.

– Jednak prace nad nimi zostały wstrzymane – dodaje.

Grupa posłów PO przygotowuje kolejny projekt.

– Chcemy także uregulować zawieszanie działalności gospodarczej na okres do 24 miesięcy, czyli znacznie dłuższy, niż przewidują leżące w Sejmie dwa projekty: komisyjny i poselski -mówi Adam Szejnfeld (PO).

Zawieszenie na wniosek

0 zawieszenie działalności gospodarczej mogliby wystąpić tylko przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność sezonową albo wykonująją przez cały rok, ale nie zatrudniają pracowników. Projekt przewiduje, że przedsiębiorca wpisany do KRS powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców informacji o tym, że zawiesza wykonywanie działalności. Natomiast osoba wpisana do ewidencji przedsiębiorców składałaby zgłoszenie aktualizacyjne.

Zawieszenie liczone w miesiącach nastąpi dopiero od pierwszego dnia następnego miesiąca po tym, w którym przedsiębiorca złożył wniosek do KRS lub do organu prowadzącego ewidencję.

Gdyby przedsiębiorca domagał się zawieszenia działalności w późniejszym terminie, to wówczas bieg zawieszenia rozpocznie się pierwszego dnia miesiąca, który wskazał we wniosku. Natomiast zawieszenie liczone w dniach następowałoby w dniu wskazanym we wniosku, ale nie wcześniej niż w tym, w którym zgłoszenie wpłynęło do organu.

Wznowienie działalności

Wznowienie zawieszonej działalności ma następować na wniosek przedsiębiorcy złożony do organu prowadzącego rejestr albo ewidencję. Przedsiębiorca mógłby ją wykonywać od pierwszego dnia następnego miesiąca po tym, w którym złożył wniosek. Przedsiębiorca mógłby jednak określić termin późniejszy. Wówczas dniem wznowienia byłby pierwszy dzień miesiąca wskazany we wniosku.

Uprawnienia przedsiębiorcy

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie będzie odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne.

– Brak możliwości zawieszania działalności i niejasne interpretacje ZUS w tej kwestii doprowadziły niejedną firmę do upadłości – ocenia Katarzyna Urbańska z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Dodaje, że ponoszenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności w sposób ciągły jest poważną barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej.