Zagraniczny VAT będzie odzyskiwany według nowych reguł

Rzeczpospolita (2010-01-14), autor: Dariusz Stolarek , oprac.: GR

sty 17, 2010

Polscy podatnicy odzyskają zwrot podatku zapłaconego w innym kraju unijnym na zupełnie nowych zasadach. To samo dotyczy VAT zapłaconego w Polsce przez zagraniczne firmy – informuje Rzeczpospolita.

Jak czytamy  dzienniku, szczegóły dotyczące warunków i procedury składania wniosków o zwrot VAT regulują rozporządzenia ministra finansów z 24 grudnia 2009 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (pobierz rozporządzenie ») oraz w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej (pobierz rozporządzenie  »). Oba weszły w życie 1 stycznia 2010 r.

Pierwsze z wymienionych rozporządzeń określa szczegółowo m.in. warunki, terminy i tryb zwrotu VAT zapłaconego w Polsce przez firmy zagraniczne.

Podobnie jak do tej pory rozporządzenie wskazuje rodzaje transakcji, których wykonywanie w Polsce nie wyklucza możliwości wystąpienia o zwrot VAT naliczonego przez podmiot zagraniczny. Podatnicy z państw trzecich (generalnie spoza Unii Europejskiej) – tak jak dotychczas – mogą otrzymać zwrot tylko na zasadzie wzajemności. 

Zgodnie z rozporządzeniem termin złożenia wniosku o zwrot upływa 30 września roku następnego po roku podatkowym, którego dotyczy wniosek. W porównaniu zatem z poprzednio obowiązującymi przepisami termin ten został przedłużony o dodatkowe trzy miesiące.
 
Organ podatkowy jest zobligowany do wydania decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku w ciągu czterech miesięcy od dnia otrzymania wniosku z informacjami i dokumentami (poprzednio sześć miesięcy). 

Drugie z rozporządzeń określa zasady składania wniosków przez polskich podatników ubiegających się o zwrot VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w innym niż Polska kraju UE. Takie wnioski składane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek powinien być złożony nie później niż do 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy. Informacje, które powinien zawierać, oraz sposób opisu niektórych informacji określa załącznik do rozporządzenia. Zgodnie z rozporządzeniem wniosek uznaje się za złożony, jeżeli podatnik przedstawi wszystkie informacje, o których mowa w tym załączniku, przy czym jeżeli informacje zawarte we wniosku będą zawierały pomyłki, podatnik może go skorygować.

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 stycznia 2010 r.Podatki: VAT i CIT – zmiany na 2010 r., problemy podatkowego zamknięcia roku oraz bieżące stosowanie przepisów
Szkolenia w: Warszawie (12 lutego 2010 r.) i Poznaniu (1 marca 2010 r.)
zobacz więcej »