PIT: nowości z 2009 roku rzutują na sposób rozliczenia w roku bieżącym

Rzeczpospolita (2010-01-18), autor: Adam Bartosiewicz , oprac.: GR

sty 19, 2010

Wiele istotnych zmian dla podatników PIT nastąpiło w trakcie 2009 r.,  będą one miały znaczenie także dla rozliczenia tego podatku w 2010 r. – informuje Rzeczpospolita.

Jak czytamy w dzienniku, część zmian dla podatników PIT weszła w życie 22 sierpnia ubiegłego roku w ramach tzw. pakietu antykryzysowego.  Jednym z elementów tego pakietu było rozwiązanie przewidujące, że środki przekazane na fundusz szkoleniowy – który mógł być tworzony przez pracodawców także wcześniej – podlegają zaliczeniu w ciężar kosztów podatkowych.

Z funduszu tego przedsiębiorcy mogą finansować koszty kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. W razie jednak niezgodnego z prawem wykorzystania środków funduszu albo niewykorzystania ich w ogóle w określonym czasie środki zgromadzone na tym funduszu stają się przychodami podatkowymi. 

22 sierpnia ubiegłego roku zmienił się też zakres zwolnienia z PIT świadczeń finansowanych ze środków zfśs i funduszy związków zawodowych. Wcześniej obejmowało ono jedynie świadczenia rzeczowe (poza bonami towarowymi i podobnymi) otrzymywane przez pracowników, do kwoty 380 zł rocznie.

W praktyce, wbrew treści przepisu, który mówi o świadczeniach rzeczowych zwolnione na tej podstawie były również inne świadczenia nieodpłatne, nie będące świadczeniami rzeczowymi.  

Od podatku wolne są również świadczenia pieniężne finansowane ze środków zfśs, jeśli są związane z działalnością socjalną. Takimi świadczeniami mogą być przykładowo okolicznościowe zapomogi pieniężne, dofinansowanie wypoczynku niezorganizowanego bądź zorganizowanego, refundacja za określone zakupy.

Choć zwolnienie dla świadczeń pieniężnych obowiązuje od 22 sierpnia 2009 r., to jednak na mocy przepisów przejściowych ma zastosowanie do świadczeń (przychodów) otrzymanych przez pracownika począwszy od 1 stycznia 2009 r.

Przed 22 sierpnia 2009 r. od podatku dochodowego wolne były jedynie zapomogi otrzymane w razie indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych długotrwałej choroby lub śmierci, do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. To zwolnienie zostało utrzymane, lecz z mocą od początku 2009 r. wprowadzono kolejne.

Objęło ono zapomogi inne niż wyżej wskazane, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł.
 
22 maja 2009 r. na mocy przepisów przejściowych znajdujących się w ustawie z 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (…) podniesiono limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na lata 2009 i 2010 z równowartości 50 tys. euro na równowartość 100 tys. euro.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 stycznia 2010 r.Zmiany w prawie pracy, uprawnieniach pracowniczych i rodzicielskich oraz ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.
Szkolenia w Bydgoszczy (28 stycznia 2010 r.) i Gdańsku (29 stycznia 2010 r.)
zobacz więcej »