Jak zostać rencistą?…

KURIER SZCZECIŃSKI , autor: Jadwiga , oprac.: GR

mar 28, 2007

Jak zostać rencistą

WARUNKI nabywania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz zasady ustalania jej wysokości określa ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, jeśli spełnia on łącznie trzy warunki: jest niezdolny do pracy; ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy; niezdolność do pracy powstała w wymienionych w ustawie okresach składkowych (ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Jak wystąpić o rentę

1. Złożyć wniosek (druk ZUS Rp-1) i dołączyć:

– zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego leczenie;

– ankietę wypełnioną przez pracodawcę;

– kwestionariusz (druk ZUS Rp-6) dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych oraz dokumenty potwierdzające je (świadectwa pracy, legitymację ubezpieczeniową, zaświadczenie szkoły wyższej, wyciągi z akt urodzenia dzieci);

– zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia (druk ZUS Rp-7) lub legitymację ubezpieczeniową

z odpowiednimi wpisami.

2. Jeśli składa się wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do lub z pracy – również kartę wypadku.

3. Jeśli dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe do 31 grudnia 1998 r. i potwierdzające wysokość zarobków zostały złożone przy wniosku o kapitał początkowy, nie trzeba dołączać do wniosku o rentę, tylko zaznaczyć w nim, że dokumenty te zostały przedłożone oraz podać numer sprawy apraratu początkowego.

U ubezpieczonego całkowicie niezdolnego do pracy, który ma okresy składkowe i nieskładkowe minimum 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni) – nie ma wymogu powstania niezdolności do pracy w określonym czasie. Osobie, która stała się niezdolna do pracy wskutek wypadku w drodze do lub z pracy, prawo do renty ustala się bez warunku udokumentowania wymaganych okresów. Niezdolność do pracy powinna powstać nie później niż 18 m-cy od ustania tych okresów.

Więcej Kurier Szczeciński.