Wzór oświadczenia o zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych

Gazeta Wyborcza (2010-03-29), autor: Krzysztof Aładowicz , oprac.: GR

mar 30, 2010

Od 1 marca obowiązują nowe przepisy, które poszerzają grupę uprawnionych do zwolnienia z opłat za abonament radiowo-telewizyjny. Jak informuje Gazeta Wyborcza, zwolnione z opłat są osoby:

– które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury w wysokości nieprzekraczającej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym (teraz-1551,48 zl brutto);
 
– które mają prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

– spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych; bezrobotne;

– pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

Aby zostać zwolnionym z opłat na poczcie trzeba przedstawić dowód osobisty, książeczkę opłat oraz zaświadczenie o zwolnieniu z opłat oraz inne dokumenty – zależnie od grupy objętej zwolnieniem .

Przedstawiciele Poczty przyznają, że nie ma przeciwwskazań, aby samemu napisać takie oświadczenie. Ale dodają przy tym, że lepiej jednak, aby odebrać kwitek na poczcie lub wydrukować go ze strony internetowej www.poczta-polska.pl, wypełnić i przynieść z kompletem dokumentów. Wtedy uniknie się nieporozumień. Jeśli jednak chcemy napisać je sami, przepiszmy słowo w słowo treść z oryginału. Poniżej wzór oświadczenia.

Wzór oświadczenia


OŚWIADCZENIE


Ja, [imię, nazwisko] ……………..………..………………………………………………..……………….……

zamieszkały/a [adres] ……………..………………………………………………..………………….………

legitymujący/a się dowodem osobistym ….…………………………………………………….…….……

jestem uprawniony/a do zwolnienia od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych oraz innych ustaw.

……………………………..                    ……………………………………………..
[miejscowość i data]                   [podpis osoby składającej oświadczenie]

Pouczenie:

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o opłatach abonamentowych osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić w placówce operatora publicznego zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

Więcej w Gazecie Wyborczej z 29 marca 2010 r.