Za wykonawcę umowy-zlecenia trzeba odprowadzić składkę zdrowotną

Rzeczpospolita (2010-05-18), autor: Marta Marciniak-Szostaczko , oprac.: GR

maj 19, 2010
Firma opłaca za zleceniobiorcę ubezpieczenia zdrowotne bez względu na to, czy jest to pierwsza czy kolejna umowa oraz czy dana osoba ma także inne tytuły do ubezpieczenia.

Jak czytamy w „Rzeczpospolitej” zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia zawarcia umowy do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Do ubezpieczenia zdrowotnego zleceniobiorców stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zasad, trybu i terminu zgłaszania do ubezpieczeń społecznych.


W przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. Jeżeli zatem pracownik dodatkowo wykonuje umowę-zlecenie, obowiązkowo podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i z tytułu umowy-zlecenia. Bez znaczenia dla ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego pozostaje fakt zawarcia umowy-zlecenia z własnym pracodawcą czy też z podmiotem innym niż własny pracodawca.


Jeśli w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie. Zatem osoba wykonująca pracę na podstawie kilku umów-zleceń obowiązkowo podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z każdej z zawartych umów-zleceń.


Osoba uprawniona do renty lub emerytury, wykonująca jednocześnie pracę na podstawie umowy-zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu z obu tych tytułów.


Uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz studenci do ukończenia 26 lat, wykonujący pracę na podstawie umowy-zlecenia, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, a w konsekwencji ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu, ponieważ są objęci ubezpieczeniem
jako członkowie rodziny osoby ubezpieczonej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 maja 2010 r.