Przejęcie innej spółki a obowiązki wobec ZUS

Rzeczpospolita (2010-07-09), autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

lip 12, 2010

Spółka z o.o. przejmuje spółkę jawną. Jakie to ma znaczenie dla pracowników i zleceniobiorców tej ostatniej. Jakie dokumenty powinny być przekazane do ZUS przez obydwie firmy – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Jak czytamy w dzienniku, w razie przejęcia zakładu pracy w trybie art. 231 kodeksu pracy nowy pracodawca z mocy prawa staje się stroną stosunków pracy dla przejmowanych pracowników. Dotychczasowe umowy o pracę są kontynuowane.

Natomiast w przypadku osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (zleceń lub o dzieło) przejmujący zakład staje się stroną zawartych umów, jeżeli nastąpiło zbycie (wniesienie aportem) przedsiębiorstwa. Przejęcie przedsiębiorstwa w takim wypadku nie powoduje rozwiązania takich kontraktów.

W sytuacji, gdy jeden podmiot przejmuje, w trybie art. 231 kp., w całości inny wraz z zobowiązaniami wynikającymi z zawartych umów o pracę, przejmowana firma, jako płatnik składek powinna wyrejestrować z ubezpieczeń – na formularzu ZUS ZWUA – pracowników:

– którzy są przejmowani przez nowego płatnika dla których wygasa stosunek pracy lub z

– którymi dany podmiot rozwiązuje umowę o pracę.

Musi też się sama wyrejestrować jako płatnik (formularz ZUS ZWPA). Zgłasza też zmianę danych identyfikacyjnych płatnika składek (ZUS ZIPA).

Natomiast podmiot przejmujący powinien sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenia wszystkich osób podlegających ubezpieczeniom (na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA), w tym pracowników przejętego podmiotu – od daty przejęcia.

Więcej w Rzeczpospolitej  z 9 lipca 2010 r.