Refundacja z PFRON składek ZUS dla niepełnosprawnych rolników i ich domowników – nowe obowiązki

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2010-08-16), autor: PFRON , oprac.: GR

sie 17, 2010

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 6 sierpnia 2010 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) (pobierz ») począwszy od wniosków za kwartał IV 2010 r. niepełnosprawni rolnicy lub rolnicy zobligowani do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników zobowiązani są do przesyłania wraz z wnioskiem o refundację składek WN-U-A formularza informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (pobierz »).

Beneficjenci, którzy wybrali elektroniczny sposób wymiany danych z PFRON do czasu wprowadzenia elektronicznej wersji ww. dokumentu w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji zobowiązani są do składania przedmiotowej informacji w formie pisemnej.

Niepełnosprawni rolnicy lub rolnicy zobowiązani do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników, którzy będą chcieli dokonać rejestracji w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji celem otrzymania refundacji składek za kwartał IV 2010 r. oraz za kolejne kwartały składają do Biura Funduszu (osobiście lub pisemnie) następujące dokumenty:

– wniosek WN-U-A (pobierz »),

– formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (pobierz »).

– kserokopię dowodu osobistego,

– kopię decyzji o nadaniu NIP, pod którym wnioskodawca zgłoszony jest do KRUS w celu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,

– kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem niepełnosprawnego rolnika lub niepełnosprawnego domownika,

– kopię aktualnej decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ustalającej podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników;

– upoważnienie osoby przesyłającej dane lub dokumenty, o których mowa powyżej, do występowania w imieniu wnioskodawcy (pobierz »).