Czas pracy kierowców: Poradnik dla pracodawcy

Państwowa Inspekcja Pracy (2011-06-15), autor: PIP , oprac.: GR

cze 15, 2011

Opracowanie Państwowej Inspekcji Pracy obejmujące następujące zagadnienia:

I. Zakres stosowania ustawy o czasie pracy kierowców.

1. Dlaczego warto przestrzegać przepisy o czasie pracy kierowców?

2. Co określa ustawa o czasie pracy kierowców?

3. Czym się różni czas pracy od czasu prowadzenia pojazdu?

4. Czy do wszystkich grup kierowców stosu je się normy i systemy czasu pracy określone w ustawie o czasie pracy kierowców, np. czy przepisy te mają zastosowanie do kierowcy samochodu osobowego?

II. Ustawa o czasie pracy kierowców, pojęcia podstawowe.

1. Co to jest przewóz drogowy?

2. Co to jest transport drogowy?

3. Co oznacza niezarobkowy przewóz drogowy?

4. Co oznacza przewóz regularny?

5. Co oznacza stanowisko pracy kierowcy?

6. Co rozumiemy pod pojęciem dzienny okres odpoczynku?

III. Czas pracy.

1. Co zaliczamy do czasu pracy kierowcy?

2. Ja kich czynności nie zaliczamy do czasu pracy kierowcy?

IV. Dyżur, dyspozycja.

1. Co oznacza dyżur, jakie są jego rodzaje?

2. Czy w zadaniowym systemie czasu pracy czas, w którym kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem, zawsze jest dyżurem?

3. Czy okresy odpoczynku dobowego mogą być traktowane jako czas dyżuru?

4. W jaki sposób jest rekompensowany czas dyżuru?

5. Jakie wynagrodzenie przysługuje kierowcy za czas obowiązkowych przerw między okresami prowadzenia pojazdu, które zaliczamy do czasu dyżuru?

6. Jakie mogą występować zakazy ruchu na drogach?

V. Obligatoryjne przerwy i odpoczynki.

1. Jakie przerwy przysługują kierowcom?

2. Czy kierowca podlegający przepisom rozporządzenia (WE) 561/2006 musi robić dodatkową 45-minutową przerwę po 6 godzinach pracy?

3. Ile wy nosi odpoczynek dobowy kierowcy?

4. Czy kierowca podlegający przepisom rozporządzenia (WE) 561/2006 musi robić zawsze 11-godzinny odpoczynek dobowy?

5. Ile wynosi tygodniowy odpoczynek kierowcy?

6. Czy kierowca podlegający przepisom rozporządzenia (WE) 561/2006 musi robić 35-godzinny czy 45-godzinny odpoczynek tygodniowy?

VI. Systemy i rozkłady czasu pracy

1. Jakie są podstawowe normy czasu pracy kierowców?

2. Co to jest równoważny system czasu pracy?

3. Co to jest przerywany system czasu pracy?

4. Kiedy może być stosowany zadaniowy czas pracy?

5. Co to jest równoważno-przerywany system czasu pracy?

6. Czy kierowca może pracować dłużej niż 40 godzin tygodniowo?

7. Na jaki okres trzeba ustalać rozkład czasu pracy w przewozie regularnym osób?

8. Czy trzeba ustalać szczegółowy rozkład czasu pracy dla kierowcy wykonującego przewóz rzeczy?

9. W jaki sposób wprowadza się systemy czasu pracy?

10. Czy w równoważnym systemie czasu pracy, wprowadzając dłuższy niż jednomiesięczny okres rozliczeniowy zawsze trzeba zawiadomić właściwego inspektora pracy?

VII. Ewidencja czasu pracy kierowcy.

1. W jakiej formie można prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców?

2. Jak należy rozumieć tydzień? – art. 2 pkt 5 ustawy o czasie pracy kierowców

3. Jak należy rozumieć dobę? – art. 8 usta wy o czasie pracy kierowców

VIII. Rozliczanie czasu pracy.

1. W jaki sposób należy dokonywać rozliczenia czasu pracy?

2. Co to są godziny nadliczbowe?

3. Jakie są limity pracy w godzinach nadliczbowych?

4. Jakie są konsekwencje wykonywania pracy w porze nocnej?

5. Kiedy występuje praca w porze nocnej?

6. Czy za pracę w porze nocnej trzeba dodatkowo płacić jakiś dodatek?

7. Czy kierowca może pracować w niedzielę i święta?

8. Jakie dni są dniami ustawowo wolnymi od pracy?

IX. Podróż służbowa.

1. Co to jest podróż służbowa kierowcy?

2. Jakie świadczenia przysługują kierowcy w związku z odbyciem podróży służbowej?

X. Pytania różne problemowe.

1. Czy czas, który w świetle art. 4g Rozporządzenia (WE) nr 561/2006, jest odpoczynkiem udzielonym, alternatywnym (minimum 3 godziny między rozpoczęciem, a zakończeniem jazdy), wlicza się do czasu pracy kierowcy czy do odpoczynku dobowego?

2. Czy dłuższe przerwy, trwające ponad godzinę, między rozpoczęciem, a zakończeniem pracy, wlicza się do odpoczynku dobowego, czy do czasu pracy kierowców?

3. Czy czas jazdy w podwójnej obsadzie od rozpoczęcia do zakończenia pracy, przekraczający 10-godzinny dobowy wymiar czasu pracy w systemie równoważnym, jest zgodny z ustawą o czasie pracy kierowców?

4. Czy odpoczynek dobowy w podwójnej załodze należy zapewnić w dobie „pracowniczej” czy w okresie 30-godzinnym?

5. Czy system równoważny w transporcie drogowym dla kierowców jeżdżących pojazdami powyżej 3,5 tony według norm określonych w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006, obejmuje 12 godzin pracy zgodnie z interpretacją ustawy o czasie pracy kierowców, czy 10 godzin?

6. Czy przekroczenie 12-godzinnego czasu pracy przez kierowców traktowane jest jako naruszenie czy też godziny wypracowane po nad normę? Czy w tej sytuacji przysługuje kierowcy dodatek za nadgodziny?

7. Prawidłowe wpisywanie godzin pracy w ewidencji czasu pracy kierowców np. jeżeli kierowca rozpoczyna pracę w poniedziałek (o godz. 20.00) a kończy we wtorek po północy (o godz. 4.00) to w jaki sposób powinny być ujęte godziny pracy? Czy 8 godzin do poniedziałku, czy też rozdzielnie po 4 godziny na poniedziałek i wtorek?

8. Czy wypracowane godziny ponad normę, wynikające z dyspozycyjności, zaliczane są do nadgodzin i czy należy się za nie dodatkowe wynagrodzenie dla kierowcy?

9. Jak należy traktować czas wolny od pracy, który pracownicy spędzają w domu, po kilkudziesięciodniowej nieobecności w kraju? Czy jest to dla nich czas dyżuru w myśl art. 9 pkt 5 ustawy o czasie pracy kierowców? Czy pracownicy Ci mogą w tym czasie wykorzystywać należne im urlopy wypoczynkowe po wykorzystaniu przysługujących nadgodzin? W jaki sposób, zależnie od interpretacji, winni być za ten czas wynagradzani?

10. Czy czas dojazdu kierowcy do początku trasy (baza samochodowa w Niemczech) z różnych miejscowości w Polsce (niekoniecznie miejsc zamieszkania) jest czasem podróży służbowej na terenie kraju i tego tytułu przysługiwać im będą wszelkie świadczenia z tym związane? Czy czas tego przejazdu liczony będzie jako faktyczny czas pracy wmyśl art. 6 pkt 1 ustawy o czasie pracy kierowców? Czy może być to czas kwalifikowany, jako „okres po zostawania do dyspozycji” i rozliczany jak dyżur?

XI. Podstawowe akty prawne.

Pobierz materiał PIP »