Co wliczamy do stażu jubileuszowego…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna Ordak , oprac.: GR

maj 18, 2007

Od 1 września 1982 r. do 2 sierpnia 1983 r. pracownik był członkiem Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług. Składki były opłacane od września 1982 r. do czerwca 1983 r. Czy ten okres zalicza się do stażu pracy i do nagrody jubileuszowej.

Przez okresy zatrudnienia warunkujące nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, o których mowa w przepisach o wynagradzaniu pracowników, należy rozumieć pracę wykonywaną w stosunku pracy. Będzie to więc na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 k.p.). Okresy zatrudnienia wlicza się bez względu na wymiar czasu pracy, w jakim pracownik był zatrudniony.

Jeżeli właściciel zakładu był członkiem Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług od i września 1982 r. do 2 sierpnia 1983 r. i opłacał składki do ZUS, to okresu prowadzenia działalności na własny rachunek nie wlicza się do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat i nagrody jubileuszowej. Natomiast czas prowadzenia takiej działalności wlicza się do stażu uprawniającego do emerytury i renty, jeśli były wtedy opłacane składki do ZUS.

Liczy się tylko stosunek pracy

Pracownica przyniosła zaświadczenie, te w latach 1978 – 1991 była członkiem wielobranżowe) rolniczej spółdzielni produkcyjnej. W trakcie tego członkostwa pobierała pobory, była na urlopie wychowawczym i bezpłatnym. Nie potwierdza tego jednak świadectwo pracy, tylko zaświadczenie o członkostwie. Czy należy to doliczyć do stażu pracy Dotychczas ten okres był doliczany, ale nie znam podstawy prawnej, która pozwalałaby tak robić. Jeżeli tego okresu nie należy uwzględniać, to co zrobić z wysługą stażu, gdy wcześniej naliczono za wysoki procent.

Do nagrody jubileuszowej liczy się tylko to, czy osoba pozostawała w stosunku pracy. I to niezależnie od tego, czy powstał on na podstawie umowy o pracę, w wyniku powołania, wyboru, mianowania czy spółdzielczej umowy o pracę. Okres zatrudnienia istnieje w czasie trwania każdej umowy o pracę – zarówno na czas nieokreślony, określony, jak i czas wykonania określonej pracy, na okres próbny. Podobnie jest, gdy pracownika trzeba zastąpić w czasie j ego usprawiedliwionej nieobecności w pracy i szef może zatrudnić inną osobę na podstawie umowy o pracę na czas określony obejmujący czas tej nieobecności. Tzw. umowę na zastępstwo też uwzględnia się w okresie zatrudnienia.

Zgodnie z art. 1 ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 188, poz. 1848 ze zm.) spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Członek spółdzielni musi wnieść wpisowe oraz zadeklarować udziały zgodnie ze statutem. Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych nie pozostają w stosunku pracy. Nie ma zatem podstaw, aby pracownikowi czytelnika wliczyć okres członkostwa w WRSP do czasu zatrudnienia uprawniającego do jubileuszówki. Jeśli okres ten został nieprawidłowo naliczony, to pracodawca powinien ustalić wysługę lat zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie dokumentów zawartych w aktach osobowych pracownika.

Na wychowawczym

Czy urlop wychowawczy zalicza się do stażu pracy i czy ten okres należy uwzględnić przy jubileuszówce.

Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi, a więc osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Okres urlopu wychowawczego w dniu jego zakończenia wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Czy jednak można nabyć prawo do nagrody jubileuszowej w okresie urlopu wychowawczego Sąd Najwyższy w uchwale z 23 czerwca 1992 r. (I PZP 33/92) uznał, że prawo do jubileuszówki w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody nabywa również pracownica, która w dniu upływu tego okresu przebywa na urlopie wychowawczym. W takiej sytuacji jednak do wypłaty nagrody nie dojdzie niezwłocznie po nabyciu do niej prawa. Stanie się to dopiero po zakończeniu urlopu wychowawczego (np. w dniu podjęcia pracy) lub w dniu rozwiązania stosunku pracy przed upływem okresu, na jaki udzielono urlopu wychowawczego.

Więcej Rzeczpospolita.