Dopiero wypłacone pensje będą kosztem…

Rzeczpospolita , autor: Izabela Lewndowska , oprac.: GR

wrz 14, 2007


Nie możesz zaliczyć w koszty działalności wynagrodzeń pracowników, jeśli faktycznie ich nie wypłaciłeś ani nie postawiłeś do Ich dyspozycji

– W firmie rozliczającej się za pomocą księgi przychodów i rozchodów wynagrodzenia płatne są ostatniego dnia każdego miesiąca. Z powodu przejściowych trudności płatniczych pensie należne załodze za Upiec I płatne w tym miesiącu wypłacono dopiero 12 sierpnia. Czy należy je zaliczyć w księdze w ciężar kosztów lipca, czy miesiąca, w którym zostały faktycznie uregulowane, czyli sierpnia Czy zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników za lipiec powinny być w tym wypadku zapłacone do 20 sierpnia, czy do 20 września – pyta czytelniczka DOBREJ FIRMY.

Czytelniczka wpisała te wynagrodzenia w indywidualne karty przychodów, podając miesiąc, w którym wypłata faktycznie nastąpiła, czyli sierpień, a wszystkie składki na ZUS zapłaciła terminowo.

Osoba prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów wpisuje wynagrodzenia wypłacone pracownikom według kwoty brutto w kolumnie 13 księgi na podstawie listy płac lub innych dowodów. Pracownik potwierdza własnym podpisem wynagrodzenie otrzymane w gotówce lub w naturze albo firma ma potwierdzenie przekazania wynagrodzenia na jego rachunek bankowy, jeśli nie jest ono wypłacane w kasie. Podatnicy mogą ewidencjonować wydatki na wynagrodzenia za pracę najwcześniej w dniu ich poniesienia. Dotyczy to także przedsiębiorców przyjmujących dla celów rozliczeń z fiskusem metodę memoriałową, pozwalającą zarachować w koszty uzyskania przychodów wydatki jeszcze nieponiesione, ale odnoszące się do danego okresu rozliczeniowego.

Więcej Rzeczpospolita.