Zmieniając profil produkcji, przeszkol personel…

Rzeczpospolita , autor: Monika Misztal , oprac.: GR

lis 23, 2007


Zakład pracy chronionej, który chce wytwarzać coś innego niż dotychczas, uzyska refundację części wydatków poniesionych na przekwalifikowanie niepełnosprawnych pracowników.

Dostanie zwrot, jeśli przeszkoli ich w związku ze zmianą profilu produkcji prowadzonej w firmie. Pomocy tej udziela marszałek województwa według rozporządzenia z 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DzU nr 125, poz. 1161 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE do pomocy szkoleniowej. Zainteresowany ma szansę na zwrot kosztów:

zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli szkolenie odbywa się w innej miejscowości niż mieszka uczestnik,

przejazdu na szkolenie, w tym przewodnika lub opiekuna dla osoby ze znaczną niepełnosprawnością,

wynagrodzenia tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub opiekuna dla osoby upośledzonej ruchowo ze znaczną niepełnosprawnością,

niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych,

uzgodnionej należności dla jednostki szkolącej,

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników. Pracodawca organizujący

szkolenie z funduszy PFRON może jeszcze liczyć na refundację wynagrodzeń dla wykładowców, podróży osób prowadzących szkolenie i niepełnosprawnych, usług doradczych związanych z danym szkoleniem, materiałów oraz amortyzacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby szkolenia, jeśli nie zostały kupione ze środków publicznych w ciągu siedmiu lat przed rozpoczęciem szkolenia. Są to tzw. koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą.

Pod jakimi warunkami

Starający się o pieniądze musi też złożyć we właściwym urzędzie marszałkowskim wniosek, podając w nim:

nazwę i adres siedziby,

status prawny i podstawę działania,

numery NIP i REGON,

dane osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy,

i dołączyć

oświadczenie o tym, że nie zalega z wymagalnymi zobowiązaniami wobec PFRON,

kserokopię decyzji o nadaniu statusu zakładu pracy chronionej,

informację o stanie zatrudnię –nia ogółem, w tym osób nie-

pełnosprawnych według stopnia ułomności,

informację o pomocy publicznej uzyskanej w ciągu trzech lat poprzedzających datę złożenia podania.

Do wniosku dołącza też:

dane jednostki szkolącej wraz z uzasadnieniem jej wyboru,

program i kosztorys szkolenia,

pełną dokumentację poniesionych kosztów szkolenia w podziale na poszczególne pozycje wydatków,

wykaz zatrudnionych osób niepełnosprawnych przewidzianych do szkolenia oraz ich oświadczenia o:

– wyrażeniu zgody na udział w szkoleniu,

– zadeklarowaniu przepracowania w zpch przynajmniej 24 miesięcy po zakończeniu szkolenia,

– zobowiązaniu się do zwrotu PFRON za pośrednictwem pracodawcy kosztów szkolenia w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika,

zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na nowym stanowisku przez niepełnosprawnych kandydatów na szkolenie, wydane przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad nimi,

oświadczenie pracodawcy, że w ciągu trzech ostatnich lat przed dniem złożenia wniosku nie otrzymał dofinansowania z PFRON na szkolenie na podstawie ustawy o rehabilitacji.

Więcej Rzeczpospolita.